Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) Amsterdam Diemen (samenwerkingsverband van alle schoolbesturen in Amsterdam en Diemen) heeft de verantwoordelijkheid voor een dekkend, passend onderwijsaanbod. Daarbij hoort het voorkómen en terugdringen van verzuim en thuiszitten.

Omdat het Expertisecentrum Orion veel expertise en ervaring heeft wat betreft passende interventies rondom thuiszitters, is er een verdergaande samenwerking ontstaan tussen het Expertisecentrum Orion en het SWV PO Amsterdam Diemen. We willen er samen voor zorgen dat elke (dreigende) thuiszitter zo goed mogelijk wordt begeleid naar een passende onderwijsplek. 

Doelgroep

Het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd, die geen vorm van onderwijs krijgen of dit niet meer (dreigen te) krijgen. Kinderen met complexe problematiek waarbij persoonlijke-, onderwijs- en omgevingsfactoren een rol spelen. Kinderen die op school uitvallen op gedrag en (mogelijk) psychiatrische problematiek en gespecialiseerde begeleiding nodig hebben om (weer) tot een passende onderwijssetting te komen.

Doel

Ons gezamenlijke doel is om de afstand tot het onderwijs voor de (dreigende) thuiszitter te verkleinen, de leerling te begeleiden naar een passende onderwijsplek en terugval te voorkómen. Dit maakt onderdeel uit van ons hoofddoel rond thuiszitters: dat geen kind langer dan 3 maanden thuiszit.

Werkwijze

In opdracht van het samenwerkingsverband coördineert de adviseur passend onderwijs van het expertisecentrum trajecten rondom een thuiszittende leerling in samenspraak met de school, de ouders, de leerling en betrokkenen zorgprofessionals. De adviseur denkt onder andere met de school mee over het bieden van maatwerk onderwijs waarbij als mogelijke interventie gedacht kan worden aan de inzet van een leerkracht uit onze flexibele poule.

Het SWV PO Amsterdam Diemen is gehuisvest in het CEC in Amsterdam.