Binnen het Amsterdamse voortgezet onderwijs zijn er leerlingen die te maken hebben met een langdurige ziekte/lichamelijke beperking en/of psychische problematiek. Deze leerlingen zijn vaak niet in staat het volledige schoolcurriculum te volgen en lopen het risico op achterstand of zelfs uitval. Om dit te voorkomen en óók deze leerlingen een kans te bieden succesvol te zijn en een diploma te behalen op de eigen school faciliteert Orion, in opdracht van het Samenwerkingsverband, Onderwijs Thuis aan zieke leerlingen.

Wat doet APOZ? 

De adviseurs passend onderwijs zieke leerlingen (APOZ) van het Expertisecentrum Orion ondersteunen scholen bij het bieden van maatwerk door de inzet van een flexibele docentenpoule die de leerling thuis of op afstand onderwijzen. Het doel is om te zorgen dat deze leerlingen, ondanks hun beperkte belastbaarheid, in staat gesteld worden met succes deel te nemen aan het reguliere onderwijs. APOZ coördineert dit traject van het begin tot het eind in samenspraak met de school, de ouders, de leerling en de betrokken thuisdocenten. 

Naast het faciliteren van thuisonderwijs komt APOZ tevens op school voor het voeren van consultgesprekken. Dit betekent dat zij met de betrokkenen in gesprek gaat om bij te dragen aan het vinden van maatwerkoplossingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften als gevolg van bovenstaande problematiek. 

Procedure Onderwijs thuis

  1. VO-school meldt de leerling aan in LISA, het digitale aanmeldportaal van het Samenwerkingsverband. (OPP/medische verklaring)
  2. Na goedkeuring wordt het dossier met APOZ gedeeld in de beveiligde omgeving LISA.
  3. Er vindt een intake plaats op school met ouders/leerling/zorgcoördinator/mentor en indien  noodzakelijk de jeugdarts.
  4. APOZ zoekt de juiste match met thuisdocenten, draagt informatie over en start de procedure. (kennismaking op school of thuis/inhoud/methodieken/planning/afspraken/ communicatie/afstemming)
  5. Periodieke evaluatie volgt na +/- 10 weken; vervolg nodig? Hoe deze in te vullen?
  6. Zolang het nodig is behoudt de leerling de ondersteuning. Na 1 kalenderjaar doet de school, indien nodig, een aanvraag voor verlenging van maximaal 1 jaar.