Aan welke voorwaarden moet een leerkracht voldoen wil hij op effectieve wijze het hoofd kunnen bieden aan moeilijk verstaanbaar gedrag? Wat heeft een leerkracht nodig om met dit type leerlingen om te kunnen gaan en een werkbare onderwijsleersituatie te creëren? Welke factoren zijn hierin bepalend en kunnen als leidraad fungeren bij het vinden van de juiste weg? 

Moeilijk verstaanbaar gedrag, voor wie eigenlijk?

Wat is dat ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’? En voor wie is het moeilijk? Voor de leerkracht, de ouders of misschien wel het kind zelf? Het antwoord hierop is dat het voor alle betrokkenen lastig is om hier goed mee om te gaan. De complexe praktijk op veel scholen in Amsterdam vraagt dan ook veel van zijn leerkrachten én leerlingen, maar het is onze ervaring dat in de meeste situaties snel een positieve verandering teweeg kan worden gebracht door het toepassen van eenvoudige interventies. 

De belangrijkste factor in deze is natuurlijk de leerkracht en hoe deze is toegerust om met de bestaande problematiek om te gaan. Visie, grondhouding en pedagogisch vakmanschap zijn daarbij essentieel. Gedragsmoeilijke leerlingen hebben een leerkracht nodig die adequaat afstemt op hun specifieke onderwijsbehoeften én inzet op de relatie. Hierdoor zal het probleemgedrag verminderen en op den duur zelfs kunnen verdwijnen. Het Expertisecentrum Orion helpt leerkrachten zich verder te professionaliseren op dit gebied. Hierbij gaan we altijd uit van mogelijkheden en leggen we de nadruk op dat wat al goed werkt in de klas. 

Iedere leerling is anders, iedere leerkracht is anders en iedere klassensituatie is anders. Door samen nauwkeurig te kijken naar de wijze waarop deze factoren op elkaar inwerken kan een adequate handelingswijze ontstaan waarbij de leerkracht én de leerling zich competent en gewaardeerd (gaan) voelen.